Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Deelname
Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Elke cursist dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen de panden waar de lessen plaatsvinden. Roken en het gebruik van mobiele telefoons is in de yoga ruimte niet toegestaan. Mobiele telefoons altijd geheel uit en niet stil o.i.d.!
Inyoga behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren, indien zij hiervoor gegronde redenen kent. De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd. Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Yoga is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
Indien u eerst deelneemt aan proeflessen, dan blijft het aanmeldformulier en deze voorwaarden van kracht bij het aangaan van vervolg yogalessen, evenzo als er voor een andere lesdag of tijdstip wordt gekozen.

2. Aansprakelijkheid
Inyoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of vermissing van eigendommen of opgelopen letsel. Yoga beoefend u voor uzelf en in uw eigen tempo en is niet prestatiegericht, u bent derhalve zelf verantwoordelijk voor wat wel en niet mogelijk is. Brillen, horloges e.d. altijd veilig wegleggen en niet naast de yogamat!

3. Contributie en beëindiging
De contributie is het vooraf afgesproken bedrag, rekening houdende met de wettelijk bepaalde verhogingen of zoals door Inyoga voor het volgende lesblok wordt vermeld. De contributie dient vooraf bij aanvang van de eerste les te worden betaald. Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Inyoga zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
Bij beëindiging geldt een opzegtermijn van 1 maand voor het aflopen van het gaande lesblok. Bij beëindiging nadien geldt de volgende annuleringsregeling: 50% tot 3 weken voor aanvang, 75% tot 2 weken voor aanvang, 100% later dan 2 weken voor aanvang te voldoen van de contributie van het nieuwe lesblok.
Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk. In overleg is het mogelijk een gemiste les in te halen tijdens één van de overige lesuren. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in dezelfde week plaats te vinden, echter wel in het gaande lesblok.

4. Cursusdata en verhindering
Cursusdata worden van te voren bekend gemaakt en zijn, tenzij anders afgesproken, niet op zon- en feestdagen of in vakanties.
Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit te melden via SMS, per e-mail of eventueel telefonisch via 0341-785439 (graag na 12:00 uur). Het liefst vooraf de les of eventueel nadien.

Inyoga 2009- laatste versie: januari 2012